Lapsi yrittäjänä ja alaikäisen yrityksen perustaminen herättää erilaisia kysymyksiä. Kuinka nuorena voi perustaa yrityksen? Mikä yritysmuoto on paras nuorelle yrittäjälle? Käytännössä lapsi tai nuori tarvitsee aina huoltajansa apua yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan pyörittämiseen. Nuorelle yrittäjälle sopii parhaiten pienimuotoinen yritystoiminta, jota harjoitetaan toiminimen avulla. Kevytyrittäjyys on yksi vaihtoehto 15 vuotta täyttäneelle yrittäjälle. 

Lapsi tarvitsee yritystä perustaessaan edunvalvojansa eli huoltajansa suostumuksen ja allekirjoituksen kaikkiin asiakirjoihin eikä yritysmuodoilla ole sen suhteen eroja. Myös yrityksen sopimukset ja muut paperityöt pitää hoitaa huoltajan kautta. Kun alaikäinen lapsi on yrittäjä, hän käytännössä hoitaa vain työnteon. Vastuu paperihommista, esimerkiksi veroista ja kirjanpidosta on alaikäisen yrittäjän huoltajalla. Alaikäisen yritystoimintaa kannattaakin seurata tarkasti, jotta verot, laskut, ym. tulevat hoidetuiksi. Lapsi kannattaa kuitenkin heti alusta alkaen ottaa mukaan paperitöiden hoitamiseen, sillä se on olennainen osa yrittämistä. 

Huoltaja on lapsen edunvalvoja

Perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lisäksi perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Perustuslain mukaan jokaisen – myös lapsen – omaisuus on turvattu. Alaikäisen yrittäjän kohdalla huoltajan on otettava huomioon perustuslain tuomat oikeudet lapselle sekä edunvalvojana toimimiseen liittyvät velvollisuudet.

Suomen lain mukaan alle 18-vuotias on alaikäinen. Alaikäisen edunvalvojat ovat yleensä hänen huoltajansa. Jos huoltajia on kaksi, he edustavat lasta yhdessä. Edunvalvoja edustaa päämiestään eli alaikäistä lastaan tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. Alaikäisen omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos lapsella on omaisuutta yli 20 000 euroa, siitä on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti). Tämä on hyvä huomioida yritysvarallisuuden karttuessa. Lapsen omaisuutta voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Lapsella ei ole velvollisuutta osallistua vanhempiensa tai sisarustensa elatukseen. 

Alaikäinen voi tehdä olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä toimia, esimerkiksi ostaa kaupasta pieniä ostoksia. Jos alaikäinen on täyttänyt 15 vuotta, hän voi itse määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut.  Yleensä alaikäinen ei itse voi tehdä merkittäviä oikeustoimia esimerkiksi tehdä tärkeitä sopimuksia, vaan niissä häntä edustaa hänen edunvalvojansa. Usein merkittäviin oikeustoimiin tarvitaan myös holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviranomaisen lupa. Tällaisia oikeustoimia ovat esimerkiksi elinkeinon harjoittaminen päämiehen eli lapsen lukuun tai avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen tekeminen. Jos edunvalvojalle on annettu lupa yritystoimintaan, hän voi sen perusteella ryhtyä niihin oikeustoimiin, joita liikkeen tai elinkeinon harjoittaminen luonteensa mukaisesti vaatii. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos vastapuolena on edunvalvoja itse, edunvalvojan puoliso tai lapsi taikka joku, jota edunvalvoja edustaa.

Lapsi yrittäjänä: toiminimi 

Lapsi voi olla elinkeinoharjoittaja eli toiminimiyrittäjä. Tämä edellyttää alaikäisen edunvalvojan suostumusta. Jos edunvalvoja haluaa harjoittaa elinkeinotoimintaa alaikäisen puolesta tämän lukuun, siihen on oltava holhousviranomaisen lupa. Toiminimiyrittäjyys on paras vaihtoehto alaikäiselle yrittäjälle, sillä se on hallinnollisesti yksinkertaisin perustaa ja pyörittää. Tarvittaessa yritysmuodon voi muuttaa, mutta y-tunnus ja yrityksen nimi säilyvät samana koko yrityksen elinkaaren ajan. Lisäksi yli 15-vuotias voi varata verkkotunnuksen eli domainin. Toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa, vaan hän saa ansionsa yksityisottoina.

Lapsi yrittäjänä: avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Alaikäinen lapsi voi olla avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies, jos hänen edunvalvojansa edustavat häntä yhtiöön liittymisessä, ja edunvalvojilla on toimenpiteeseen holhousviranomaisena toimivan Digi- ja väestötietoviraston lupa. Edunvalvojien myötävaikutusta ja lupaa tarvitaan useimmiten myös äänettömän yhtiömiehen tehtävää varten. Jos edunvalvoja on itse yhtiömiehenä samassa yhtiössä, ei edunvalvoja voi edustaa alaikäistä yhtiösopimuksen solmimisessa. Edustaminen on kiellettyä myös, jos edunvalvojan ja alaikäisen edut ovat kyseisessä tilanteessa muuten ristiriidassa keskenään. Tällöin täytyy hakea edunvalvojan sijaista joko holhousviranomaiselta tai tuomioistuimesta. Lapsen on siis mahdollista toimia avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä yhtiömiehenä, mutta sen perustamiseen liittyy paljon hallinnollisia toimenpiteitä, joiden hoitamiseen menee helposti useampi kuukausi. 

Lapsi yrittäjänä: osakeyhtiö

Alaikäinen lapsi voi olla osakeyhtiön osakkeenmerkitsijä ja perustamissopimuksen allekirjoittaja. Jos alaikäinen maksaa osakkeiden merkintähinnan omilla työansioillaan ja on vähintään 15-vuotias, hän voi itse merkitä osakeyhtiön osakkeet. Jos lapsi saa osakkeet lahjana, edunvalvoja merkitsee osakkeet alaikäisen puolesta. Jos edunvalvoja merkitsee perustettavan osakeyhtiön osakkeita alaikäisen omaisuudella, merkintään tarvitaan holhousviranomaisen lupa. Jos edunvalvoja taas itse on osakeyhtiön perustaja tai hallituksen jäsen, osakkeiden merkitsemiseen tarvitaan holhousviranomaisen lupa ja lisäksi on haettava edunvalvojan sijaisen määräys. Jos edunvalvoja hankkii alaikäisen puolesta osakkeita, jotka oikeuttava hallitsemaan huoneistoja, merkintään tarvitaan holhousviranomaisen lupa. Holhousviranomaisen luvan saaminen kestää parhaassakin tapauksessa pari kuukautta, joten tällaisessa tapauksessa osakeyhtiön perustamiseen liittyviin hallinnollisiin toimiin olisi varattava paljon aikaa. Alaikäinen ei voi toimia osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Käytännössä lapsen rooli hänen omassa osakeyhtiössään jäisi pieneksi ja olisi verrattavissa työntekijän rooliin.

Alaikäisen yrittäjän rajoitukset, tuet, verotus ja kevytyrittäjyys

Alaikäisellä yrittäjällä on tiettyjä rajoituksia esimerkiksi tuote- ja palveluvalikoiman suhteen. Esimerkiksi alkoholituotteet ovat alaikäiseltä poissuljettuja. Alaikäinen yrittäjä ei voi saada starttirahaa eikä myöskään verohelpotuksia. Yrittäjän eläkevakuutuksen voi ottaa vasta 18 vuotta täyttänyt yrittäjä. Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Vähäisestäkin liiketoiminnasta on mahdollista ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi ja tällöin on mahdollista vähentää omiin ostoihin sisältyvä arvonlisävero. Erilaiset kevytyrittäjäpalvelut ovat yleistyneet vuosien saatossa ja ne voivat olla hyvä vaihtoehto aloittavalle yrittäjälle. Yleensä 15 vuotta täyttänyt lapsi voi aloittaa kevytyrittäjänä huoltajansa suostumuksella. 

Kirjoittaja

Minna Talsta
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Askel Oy

 

Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleja: