Kiinteistökauppa ja asuntokauppa

Oma koti on usein merkittävin yksityishenkilön varallisuuseristä ja tästä syystä kiinteistö- tai asuntokaupan osapuolille sanat ”asuntokauppalaki”, ”kiinteistökauppa”, ”asuntokaupan virhe” ja ”asuntokaupan purku” aiheuttavatkin syystä kylmiä väreitä. 

Kiinteistö- ja asuntokauppoihin sekä yleisemminkin asumiseen liittyvät ongelmatilanteet muodostuvat ongelmien keskiössä oleville yksityishenkilöille usein taloudellisesti erityisen raskaiksi kantaa. Lisäksi kiinteistö- ja asuntokaupan ongelmista on tullut nykypäivänä yleisesti esillä oleva keskustelunaihe muun muassa sisäilmaongelmia ja tiettyjen aikakausien tyypillisiä rakennusvirheitä koskevan julkisen keskustelun yleistyessä. Asumisen ongelmatilanteiden yhteydessä onkin huomioitava myös muu kuin taloudellinen resurssien riittävyys – kiinteistö- ja asuntokaupan ongelmat voivat johtaa esimerkiksi ns. kahden asunnon loukkuun ja kaupan kohteen sisäilmaongelmista tai mikrobivaurioista voi aiheutua terveydellistä haittaa.

kiinteistökauppa

Asianajotoimistollamme on monipuolista kokemusta erilaisista kiinteistö- ja asuntokaupan ongelmatilanteiden hoitamisesta ja yleisemminkin asumisen ja kiinteistöjen juridiikkaan liittyvistä asioista, esimerkiksi maa-alueiden lunastus- ja kiinteistötietojärjestelmään tehtävien oikeuksien ja rasitteiden kirjaamiskysymyksistä.

Avustamme asiakkaitamme kiinteistö- ja asuntokauppojen osalta niin kaupanteon alkuvaiheessa tarkastamalla ja laatimalla kauppakirjoja sekä mahdollisia muita dokumentteja kuin mahdollisessa kaupanteon jälkeisessä ongelmanratkaisussa, esimerkiksi sisäilma- ja homeongelmissa tai tukemalla päämiestä sen arvioinnissa, mitä etenemiskeinoja ja toimenpidevaihtoehtoja kiinteistö- ja asuntokaupan virhetilanteessa ylipäänsä kyseisen tapauksen erityispiirteet huomioiden on.

Kaupan virhetilanteissa joudutaan myös usein arvioimaan kohteeseen tehdyn kuntotarkastuksen merkitystä, kiinteistövälittäjän tai edellisen myyjän vastuuta, ostajan vastuuta tai muita kauppaan liitännäisiä erityiskysymyksiä, joissa asianajotoimistomme pystyy niin ikään auttamaan. Olemme erityisesti harjaantuneet hyödyntämään kiinteistö- ja asuntokaupan virhetilanteissa juridisessa arvioinnissa teknisten asiantuntijoiden laatimia raportteja mikrobilöydöksistä, kosteusvaurioista ja rakennusvirheistä.

Kiinteistö- ja asuntokaupan virheet

Kaikissa kiinteistö- ja asuntokaupan ongelmatilanteissa olennaista on mahdollisimman joutuisasti olla yhteydessä kaupan toiseen osapuoleen ja reklamoida eli tehdä virheilmoitus havaitsemastaan ongelmasta, kaupan kohteen virheestä tai vauriosta. Virheilmoituksen laiminlyöminen tai tekeminen vasta sen jälkeen, kun ongelmaa on tutkittu ensin perinpohjaisesti aiheuttaa oikeudenmenetyksiä. Niin asuntokauppalain kuin kiinteistönkauppaa sääntelevän maakaarenkin mukaan reklamaatio eli virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisen jälkeen. Kokonaan laiminlyöty tai myöhässä tehty virheilmoitus voi johtaa pahimmillaan siihen, ettei korvausta saa lainkaan, vaikka virheen voitaisiin todetakin olevan olemassa. Tästä syystä kiinteistö- ja asuntokaupan virhetilanteessa onkin ensiarvoisen tärkeää, että toimenpiteisiin ryhdytään ripeästi.  

Asianajotoimistollamme on kokemusta ja näkemystä sen suhteen, miten virhetilanteissa on syytä lähteä etenemään ja minkälaisiin toimenpiteisiin kannattaa jatkossa varautua – olipa päämies sitten myyjä- tai ostajaosapuoli. Jotta virheilmoitusten puutteellisuuteen tai vääräaikaisuuteen liittyviltä oikeudenmenetyksiltä vältyttäisiin ja jotta asiassa muutenkin päästäisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti alkuun muun muassa teknisen asiantuntija-avun tarpeellisuuden ja tutkimusten laajuuden tarpeen arvioimisella, on myös kiinteistö- ja asuntokaupan ongelmatilanteissa ensiarvoisen tärkeää olla asianajajaan yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ongelman havaittuaan. Kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin liittyvä erityispiirre on asianajajan yhteistyö teknisten asiantuntijoiden kanssa – mitä varhaisemmassa vaiheessa asianajaja saa tarpeen niin vaatiessa yhteyden myös tekniseen asiantuntijaan, sen paremmin myös kiinteistö- ja asuntokaupan virhetilanne on juridisesti ennakoitavissa ja hallittavissa asian jatkovaiheissa.

Kiinteistö- ja asuntokaupan purku

Asunto- tai kiinteistökaupan purkaminen edellyttää niin asuntokauppalain kuin maakaarenkin mukaan sitä, että kaupan kohteessa on olennainen virhe. Virheen luonteen tutkiminen edellyttää käytännössä aina teknisen asiantuntija-avun käyttämistä. Erilaisten sisäilmaongelmien, kosteusvaurioiden ja homeongelmien sekä niistä aiheutuvien terveydellisten tai muiden haittojen tutkiminen ja toteennäyttäminen ovat monisyinen ja usein myös aikaa vievä prosessi. Käytännössä merkittävämpi osa riitaisista kaupan virhetilanteista ratkeaa hinnanalennuksen ja/tai muiden korvauserien taikka virheen korjaamisen kautta. 

Harkinta sen suhteen, onko kaupan virhetilanteessa syytä lähteä kaupan purkuvaihtoehdosta vai lähestyä asiaa muiden hyvityskeinojen kautta, on aina tehtävä tapauskohtaisesti. Koska riitaantuneiden kaupan virhetapausten käsittely kestää myös oikeuslaitoksessa huomattavankin pitkiä aikoja, asianajajamme ovat myös hankkineet hyvän kokemuksen kiinteistö- ja asuntokauppariitojen sovittelusta. Koska erilaisilla sovitteluratkaisuilla voidaan päästä huomattavastikin nopeampaan ja molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun asiassa, on kaupan purkuvaatimusten sekä hinnanalennus- ja korjausvaatimusten ohella tärkeää panostaa myös osapuolten sovintoratkaisuun pyrkivään ja avoimeen keskusteluyhteyteen.