Työoikeus

Yleisin työoikeudellinen kysymys on työsopimuksen purkaminen tai irtisanominen. Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Määräaikainen työsuhde päättyy ennalta sovittuna päivänä. Työnantaja voi myös lomauttaa työntekijän. Asianajajillamme on vuosien kokemus työoikeudellisista ongelmista. Työoikeuden lainsäädännön lisäksi on otettava huomioon esimerkiksi työehtosopimukset.

Työsopimuksen irtisanominen

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuksen irtisanomisperusteet jaetaan henkilöön liittyviin perusteisiin sekä taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisiin. Irtisanomisessa työsopimus jatkuu vielä irtisanomisajan, jonka pituus vaihtelee. 

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Työsopimuslaissa on lueteltu esimerkkitilanteita, joita ei voida pitää asiallisena ja painavana syynä. 

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työnantajan on noudatettava erityistä irtisanomismenettelyä. Erityistapauksissa, esimerkiksi työnantajan joutuessa konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, irtisanomisperusteet ja -menettely ovat poikkeavat.

Työntekijä ei tarvitse erityistä syytä työsopimuksen irtisanomiseen.

Työsopimuksen purkaminen

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Purkamisessa työsuhde päättyy heti. Sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan purkaa. Purkuun oikeuttava peruste arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta oikeuskäytännössä esimerkiksi työnantajan harhaanjohtamista, päihtyneenä töissä olemista, työtehtävien jatkuva laiminlyömistä tai väkivaltaista käytöstä on pidetty purkamisperusteena. Purkamisperuste oikeuttaa joka tapauksessa irtisanomaan työntekijän. 

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Myös työntekijän purkaessa työsopimuksen purkamisperuste arvioidaan tapauskohtaisesti. Oikeuskäytännössä esimerkiksi palkan maksamatta jättäminen tai työturvallisuuden tietoinen vaarantaminen ovat oikeuttaneet työntekijän työsopimuksen purkamiseen. 

Työsopimus on purettava 14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli sai tiedon purkamisperusteesta. Määräaika koskee sekä työnantajan että työntekijän suorittamaa työsopimuksen purkua.

Kokeneet asianajajamme auttavat työsuhteen purkamista koskevissa, usein ongelmallisissa tilanteissa. Työsuhteen purkaminen on tehtävä tietyssä menettelyssä. 

Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Työsopimuksen purkamisesta on erotettava tilanne, jossa työsopimusta on mahdollista pitää purkautuneena. Nämä tilanteet ovat käytännössä harvinaisia. Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Työntekijän poissaolon on oltava yhtäjaksoinen. 

Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen.

Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. Työsuhteen purkautuneena pitämiseen liittyy erityisiä menettelysäännöksiä. Työsopimuksen purkautuneena pitäminen on hyvin harvinainen tilanne, jossa kokeneet asianajajamme ovat apunasi. 

Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.